Omvärldsanalys
Omvärldsanalys är en vidare systematisk bearbetning av den infor-mation som samlats in genom omvärldsbevakning. Omvärldsanalys syftar till att bevaka och analysera omvärldsförändringar. Vad som definieras som omvärld kan variera mellan olika verksamheter och individer. Det är inte heller så att alla förändringar är viktiga att beakta. Ofta är det endast ett fåtal faktorers förändringar som är av betydelse för en organisation. Men när det gäller betydelsen av omvärldsanalys relativt andra funktioner i verksamheten är det tveklöst bland det allra viktigaste ett företag kan ägna sig åt. Ett företag får mycket svårt att bli framgångsrikt utan en effektiv omvärl-dsanalys. I ett företag kan resultatet av omvärldsanalys användas som beslutsunderlag på strategisk, taktisk och operativ nivå. Marknadsföring, försäljning, produktutveckling och informations-säkerhet är några av de områden där man kan behöva genomföra en omvärldsanalys innan man fattar beslut.

Omvärlden handlar om ekonomi, samhälle, teknik, miljö, politik, media, sociala frågor och värderingar. Se till att beakta alla faktorerna vid analysen.

Det finns många olika metoder för omvärldsanalys. Att bara söka och bearbeta information planlöst tar mycket tid och är ineffektivt. En rad olika metoder har därför utarbetats för att underlätta detta arbete. Analysmetoderna används framförallt för att strukturera och visualisera informationen.

Var och en som vill arbeta med omvärldsanalys måste fundera över vilken metod som är mest lämplig för respektive företag eller organisation och den frågeställning som man önskar stöd för att förstå och bearbeta. Det är viktigt att hålla i minnet att olika analysmetoder fokuserar på olika områden som sedan styr informationsjakten mot en viss typ av information. Det kan därför vara betydelsefullt att också veta vilken information man missar med vald metod.

Länken Metoder anger ett antal exempel på sådana olika arbetsmetoder. Beskrivningarna är mycket korta och syftar enbart till att väcka ett intresse för att arbeta med omvärldsfrågor enligt metoderna. Ta också en titt på vårt förslag till arbetsblad!


En omvärldsanalys bör innefattas av tre saker:
  • Att definiera vilken information som är viktig.
  • Att stimulera inflödet av information.
  • Att omsätta information till affärsstimulerande handlingar (utan detta steg blir omvärldsanalysen värdelös)

Det är viktigt att låta omvärldsanalys vara en del av ledningens strategiska processer. Börja i liten skala, omvärldsfrågor behöver inte vara stora och svåra.

 

Tips för den som spanar själv! >>>>

Med hjälp av svaren på diskussionsfrågorna och andra metoder (Trendanalys, Scenarioanalys, Swot-Analys, VRIO-analys) kan man arbeta fram lämpliga strategier för att bättre hantera den framtida utvecklingen.