Det är viktigt att ditt företag har grepp om vilka faktorer som påverkar mest. Försök att analysera vad det är som sker på kort respektive lång sikt. Nedan visas omvärldsaktörer och de vanligaste omvärldsfaktorerna som brukar påverka verksamheter på olika sätt:
 • OMVÄRLDSAKTÖRER
  • Kunder
  • Leverantörer
  • Konkurrenter
  • Hot från nya aktörer eller substitut
 • OMVÄRLDSFAKTORER
  • Nya (förändrade) lagar och förordningar.
   Vad innebär den nya marknadsföringslagen för mitt företag? Produkt- ansvarslagen, hur berör det vårt företag. Det är viktigt att hålla reda på lagar och förordningar som reglerar mina produkter/tjänster. Den nya lagen om obligatoriska vinterdäck skapade möjligheter för däcktill- verkarna och däckverkstäderna.

  • Politiska beslut.
   Politiker stiftar lagar men agerar även både nationellt och lokalt. En höjning av arbetsgivareavgiften ökar kostnaderna, ett beslut om en ny vägsträckning kan vara dödsstöten mot flera företag. Subventioner, anslag, etableringsstöd mm kommer och går och skapar ständig obalans mellan företag.

  • Konjunkturer.
   Konjunktursvängningar sker både på nationell och internationell nivå. Det är inte alltid som dessa sammanfaller. Det finns också konjunktursväng- ningar inom en bransch och den behöver inte heller sammanfalla med andra konjunkturcykler. För vissa verksamheter sker kraftiga svängningar även under ett år. Dessa svängningar kan kraftigt påverka prissättningen.

  • Teknologisk utveckling.
   Dagens teknologi är kanske omodern imorgon. Utvecklingen sker snabbt och det är inte bara inom IT-sektorn. Säljer du "omodern" produkter får du vara beredd på att sänka priset kraftigt.

  • Produkt-/typgodkännande.
   Krav på märkning t ex CE-märkning, uppfyllande av olika säkerhetskrav som utfärdas och regleras av myndigheter.

  • Attityder och värderingar.
   Förändringar i den allmänna opinionen som kan förstärka, försvåra eller försena olika aktiviteter. En förändring i attityder kan snabbt leda till ett stort överskott med prisfall som följd. Tänk på exemplet med "galna kosjukan".

  • Trender och nya livsstilar.
   Dessa påverkar kundernas produktval.

  • Media.
   På vilket sätt behandlas branschen (eller produkten) i massmedia. Är det i positiv eller negativ ton. Mängden artiklar etc. talar om hur "het" branschen är. Massmedia kan genom sina artiklar skapa utrymme för prisökningar likväl som "sänka" en produkt.

  • Internet.
   Har trots sin korta tid skapat helt andra förutsättningar för många företag. Elektroniskt överförda dokument, bankärenden, hämtning av musik, e-learning mm. Har på olika sätt påverkat många företag i deras pris- sättning utav varor och tjänster.

  • Klimatet.
   Bra eller dålig sommar! Stor betydelse för researrangörer och jord- brukare. En dålig sommar skapar tryck på solresor vilket leder till ökade priser samtidigt som priserna "hemma" sjunker till följd av få besökare. Dålig sommar brukar gynna butiker och stormarknader etc.

  • Internationalisering
   EMU, EU stöd och arbetskraftinvandring

  • Personalförsörjning
   Tillgång till kompetent arbetskraft, pensionsavgångar, vikarier och projektanställningar.

  • Finansiärer
   Krav från huvudmän, kreditgivare